نرم افزارها

طراحی علمی و اصولی سیستم‌های تأسیسات آبرسانی، گرمایشی-سرمایشی و فاضلابی کاری زمان‌بر بوده و نیاز به انجام محاسبات دقیق دارد. بروز هر گونه خطا در این محاسبات می‌تواند منجر به عدم عملکرد مناسب سیستم و  تکرار کل فرآیند طراحی گردد.
گروه صنایع BTS  با ارائه نرم‌افزارهای تخصصی و کاربردی تلاش دارد علاوه بر دﺳﺘﺮسي سریع ﺑﻪ داده‌ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت جهت طراحی علمی، اصولی، انجام این محاسبات را برای مهندسین و مجریان آسان نماید.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺨﺶ آﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻰ اﻋﻢ از ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ، رادﯾﺎﺗﻮر و ... را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﻰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدى مي‌باشد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎمه‌ها ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎى ﭘﻨﺞ‌ﻻﯾﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮﻧﺠﻰ ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ BTS ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮ را در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ياري می‌دهد.