تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل غیر هم مرکز

کد

DN1/DN2

[mm]

L1

[mm]

L2

[mm]

تعداد در کارتن

HT 420410

40/32

20

52

25

HT 420412

50/32

22

60

30

محصولات مشابه