زانو

 

زانو

کد

DN

[mm]

angle α

z1

[mm]

L

[mm]

تعداد در کارتن

HT 421008

32

15 درجه

8

52

50

HT 421108

32

30 درجه

9

55

50

HT 421208

32

45 درجه

15

58

50

HT 421209

32

67 درجه

14

58

50

HT 421308

32

88/5 درجه

27

61

50

 

محصولات مشابه