کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف-مجهز به فلومتر 1x3/4

متعلقات همراه یونیت

کلکتور رفت

فلومتر مدرج(0-5 lit/min)

کلکتور برگشت

شیر سوزنی با قابلیت نصب شیر برقی

 

کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف- مجهز به فلومتر 1x3/4

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

37002

2b

1

37003

3b

1

37004

4b

1

37005

5b

1

37006

6b

1

37007

7b

1

37008

8b

1

37009

9b

1

37010

10b

1

 

محصولات مشابه