نرم افزار محاسبه گر BTS -افت فشار لوله
نرم افزار ‌های محاسبه‌گر BTS

<<محاسبه‌گر میزان افت فشار لوله>>

محاسبه میزان افت فشار در طراحی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تعیین آن در محدوده مجاز، موجب افزایش راندمان و درنهایت افزایش عمر مفید سیستم می‌گردد. این نرم‌افزار افت فشار در لوله را برای دو دمای ˚10 سانتی گراد  یا ˚60 سانتی گراد محاسبه می نماید. خروجی های نرم افزار شامل افت فشار در یک متر لوله، افت فشار کل، سرعت سیال در لوله و در نهایت مجاز یا غیر مجاز بودن استفاده از سایز لوله انتخابی می‌باشد.

راهنمای نصب نرم افزارهای تخصصی

دانلود نرم افزار محاسبه گر میزان افت فشار لوله

آموزش استفاده از نرم افزار محاسبه گر میزان افت فشار لوله