نرم افزار محاسبه گر بی تی اس -افت فشار لوله
 اپلیکیشن ‌های محاسبه‌گر "بي‌تي‌اس"

<<محاسبه‌گر میزان افت فشار لوله>>

محاسبه میزان افت فشار در طراحی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی و تعیین آن در محدوده مجاز، موجب افزایش راندمان و درنهایت افزایش عمر مفید سیستم می‌گردد. این نرم‌افزار افت فشار در لوله را برای دو دمای ˚10 سانتی گراد  یا ˚60 سانتی گراد محاسبه می نماید. خروجی های نرم افزار شامل افت فشار در یک متر لوله، افت فشار کل، سرعت سیال در لوله و در نهایت مجاز یا غیر مجاز بودن استفاده از سایز لوله انتخابی می‌باشد.

از اینجا  می‌توانید برنامه اندازه گیری میزان افت فشار لوله  را برای سیستم کاربری اندروید دانلود و استفاده نمایید.