سه راه کلکتور
سه‌راه کلکتور BTS قطعه‌ای تمام برنجی است که به منظور ایجاد ورودی و خروجی در مرکز کلکتورهای سایز بالا به کار گرفته می‌شود.

استفاده از این قطعه در مرکز کلکتور موجب می‌گردد توزیع نسبتاً یکنواخت دبی ما بین دو کلکتور و خروجی‌های آن‌ها وجود داشته باشد. این امر در صورت استفاده از یک سمت کلکتور به عنوان ورودی یا خروجی میسر نیست.  
سه‌راهی کلکتورBTS  از نظر ساختاری به صورت مدولار است. وجود انتهای روپیچ و توپیچ در دو سمت سه‌راهی و در راستای کلکتور، اجرای سریع و آسان سیستم آبرسانی و گرمایشی را امکان پذیر می‌کند. این قطعه در حال حاضر در سایزهای 1 ، 11/4، 11/2 و 2  تولید و عرضه می‌گردد.