کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف-مجهز به فلومتر 11/4x3/4

متعلقات همراه یونیت

کلکتور رفت

فلومتر مدرج(0-5 lit/min)

کلکتور برگشت

شیر سوزنی با قابلیت نصب شیر برقی

 

کلکتور رفت و برگشت گرمایش از کف- مجهز به فلومتر 11/4x3/4

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

37102

2b

1

37103

3b

1

37104

4b

1

37105

5b

1

37106

6b

1

37107

7b

1

37108

8b

1

37109

9b

1

37110

10b

1

 

محصولات مشابه